[1]
CorbisieroF. 2020. Editoriale. Dati, turismi e terre di santi. Fuori Luogo Journal of Sociology of Territory, Tourism, Technology. 4, 2 (Aug. 2020), 5 - 8. DOI:https://doi.org/10.6092/2723-9608/6920.