[1]
CorbisieroF. 2021. Rethinking social inequality through post-pandemic tourism. Fuori Luogo Journal of Sociology of Territory, Tourism, Technology. 8, 2 (Mar. 2021), 9-10. DOI:https://doi.org/10.6092/2723-9608/7869.