CorbisieroF. (2023). Editorial. Fuori Luogo Journal of Sociology of Territory, Tourism, Technology, 17(4), 9-12. https://doi.org/10.6093/2723-9608/10680