CorbisieroF. (2020). Editoriale. Dati, turismi e terre di santi. Fuori Luogo Journal of Sociology of Territory, Tourism, Technology, 4(2), 5 - 8. https://doi.org/10.6092/2723-9608/6920