Celardo, Luigi. 2024. “Interview With Alessandra Priante”. Fuori Luogo Journal of Sociology of Territory, Tourism, Technology 18 (1), 141-45. https://doi.org/10.6093/2723-9608/9980.