[1]
TumeleroT., AmodioA., FrulloniL., BeniniL., GabrielliA. and VantiniI. 2013. Chronic Pancreatitis in Elderly: Does Idiopathic Senile Pancreatitis Exist as an Entity?. JOP. Journal of the Pancreas. 14, 5S (Sep. 2013), 599. DOI:https://doi.org/10.6092/1590-8577/1872.