(1)
SaifM.; HotchkissS.; KaleyK. Gastrointestinal Stromal Tumors of the Pancreas. JOP 2010, 11, 405-406.