SaifM., HotchkissS., & KaleyK. (2010). Gastrointestinal Stromal Tumors of the Pancreas. JOP. Journal of the Pancreas, 11(4), 405-406. https://doi.org/10.6092/1590-8577/3633