Gubergrits, Natalya, Aleksandr Zubov, Oksana Golubova, Pavel Fomenko, and Nadezhda Byelyayeva. 2014. “Clinical Observation of Macroamylasemia in Splenosis Due to the Posttraumatic Splenectomy”. JOP. Journal of the Pancreas 15 (4), 394-98. https://doi.org/10.6092/1590-8577/2648.