Katsourakis, Anastasios, Christos Svoronos, Efthimios Chatzitheoklitos, Iosif Hadjis, Michael Alatsakis, Charalambos Mirelis, Apostolos Sovatzidis, and George Noussios. 2015. “Carcinosarcoma of the Pancreas: How a Common Blood Disorder Can Hide an Extremely Rare Tumour”. JOP. Journal of the Pancreas 16 (3), 310-12. https://doi.org/10.6092/1590-8577/3003.