Agrawal, Manish, Dilip Thakur, Uday Somashekar, Shiv Chandrakar, and Dhananjaya Sharma. 2010. “Mesopancreas: Myth or Reality?”. JOP. Journal of the Pancreas 11 (3), 230-33. https://doi.org/10.6092/1590-8577/3818.