Osada, Shinji, Hisashi Imai, Yoshiyuki Sasaki, Yoshihiro Tanaka, Kenichi Nonaka, and Kazuhiro Yoshida. 2012. “Reconstruction Method After Pancreaticoduodenectomy. Idea to Prevent Serious Complications”. JOP. Journal of the Pancreas 13 (1), 1-6. https://doi.org/10.6092/1590-8577/592.