Loseby, Simon. 2011. Reflections on Urban Space: Streets through Time. Reti Medievali Rivista 12 (1), 3-24. https://doi.org/10.6092/1593-2214/305.