Papa, E. (2009). I profili degli autori. TeMA - Journal of Land Use, Mobility and Environment, 2(2). https://doi.org/10.6092/1970-9870/69