Travascio, Loredana. 2008. “Urban Practices”. TeMA - Journal of Land Use, Mobility and Environment 1 (1). https://doi.org/10.6092/1970-9870/17.