Papa, Enrica. 2009. “I Profili Degli Autori”. TeMA - Journal of Land Use, Mobility and Environment 2 (2). https://doi.org/10.6092/1970-9870/69.