TeMAR. (1) “Profili degli autori”, TeMA - Journal of Land Use, Mobility and Environment, 4(3). doi: 10.6092/1970-9870/533.